اشتهای کودکان(Children’s appetite)

اشتهای کودکان اشتها چیست؟ تمایل به مصرف مواد غذایی را اشتها می گویند. میل به غذا معمولا به دلیل گرسنگی احساس می شود. غذاهای جذاب می توانند اشتها را تحریک کنند حتی زمانی که گرسنگی وجود ندارد. اشتها تحت تاثیر عوامل محیطی متغییر است. هنگامی که استرس دارید، سطح اشتها ممکن است تغییر کند. اختلالادامه مطلب