گرفتگی عضلات(Muscle Spasms)

گرفتگی عضلات اسپاسم یا گرفتگی عضلات همگامی اتفاق می افتد که ماهیچه ها بصورت غیر ارادی منقبض می شوند. اسپاسم عصلات کاملاً طبیعی است. شما ممکن است در هر نقطه ار بدنتان احساس گرفتگی کنید. شدت اسپاسم عضلات اسپاسم عضلات شدت خفیف تا شدید دارد. در سطح خفیف شما احساس می کنید عضله خود بهادامه مطلب